Ron Moulton
1920's Holladay Barn
5x7
#112

©Ron Moulton 2013