Ron Moulton
Autumn in the Tetons
12x9
#35
©Ron Moulton 2014