Ron Moulton
Hollyhocks
6x8 - sold
#146
©Ron Moulton 2013