Ron Moulton
Little Mountain Area
6x8
#122
©Ron Moulton 2013