Mountain Scene
Mountain Scene
#152
©Ron Moulton 2013