Mountain Trees
Mountain Trees
5x7
#103
©Ron Moulton 2013