Ron Moulton
Trees and Rocks
10x8
#9
©Ron Moulton 2013